Nuohous vapautuu 1.7.2019 koko Suomessa, mutta mitä muutokset tarkoittavat kuluttajalle? Lue tästä artikkelista lisää nuohouksen vapautumisesta.

Mitä nuohouksen vapautuminen käytännössä tarkoittaa?

Ensinnäkin on hyvä huomata, että nuohouspalveluja saa jatkossakin tarjota vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Käytännössä nyt koko Suomessa siirrytään järjestelmään, johon Oulu-Koillismaan alueella siirryttiin jo 1.1.2018, joten kokemuksia muutoksesta on jo olemassa.

Tiivistettynä pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Tämä taas tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista ja nuohouksen vapautumista kilpailulle Suomen laajuisesti.

Uudessa mallissa palveluntarjoajat mää­rit­te­levät it­se pal­ve­lui­den­sa hin­nan, jo­ten hin­to­ja on hyvä ver­tail­la. On hyvä myös huomata, että nuo­houk­sen to­teu­tu­mi­seen kiin­teis­töis­sä ei ole ole­mas­sa yh­teis­tä re­kis­te­riä, ja sik­si nuo­hous­tar­jouk­sia saattaakin tipahdella pitkin vuot­ta. Kiin­teis­tön omis­ta­jan tu­lee kuitenkin ol­la tie­toi­nen sii­tä, mil­loin tu­li­si­jat ja hor­mit on nuo­hot­tu ja mil­loin ne on nuohottava seu­raa­van ker­ran. Rakennuksen omistajan ja haltijan velvoite huolehtia tulisijojen ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta säilyy entisenä, samoin nuohouksen määrävälit: esimerkiksi vakituisissa asunnoissa nuohous on tehtävä vuosittain.

Me tarjoamme edelleen luotettavaa ja huolellista nuohouspalvelua iloisella otteella. Kaikki työntekijämme ovat kokeneita sekä koulutettuja, nuohoojan pätevyyden vaatimukset kirkkaasti täyttäviä ammattilaisia. Muutoksen myötä vain mahdollinen toimintasäteemme kasvaa – jatkossa voimme palvella asiakkaita yhä laajemmalla alueella.

Muista nuohous myös mökillä kesän alussa!

Samassa yhteydessä onkin hyvä muistuttaa mökkikauden jo käynnistyttyä, että myös vapaa-ajan asunnoissa tulisi nuohota säännöllisesti. Lain mukaan hormit ja tulisijat pitää nuohota vapaa-ajan asunnolla kolmen vuoden välein. Meiltä saat helposti varattua myös mökin nuohouksen!

Nuohous on tärkeä osa palo­tur­valli­suutta myös vapaa-ajan asunnoissa, vaikka niissä ei oleskeltaisikaan yhtä paljoa kuin kotona. Mökillä mahdolliset takat ja puulämmitteiset saunat ovat kuitenkin verrattain kovalla käytöllä ja useat viihtyvät mökeillään myös ympäri vuoden.

Nuohous­työssä savu­hormeihin ja tuli­sijoihin kertynyt palamis­jäte pois­te­taan ja nii­den raken­teet tarkas­tetaan, jotta tuli­palon vaa­raa ei synny. Nuo­ho­tussa tuli­sijassa poltto­aine myös palaa parem­min ja puhtaam­min, josta kiit­tävät sekä lom­pakko että luonto. Myös palovaroittimen toiminta kannattaa tarkistaa mökillä – vaikkapa siivouksen yhteydessä. Turvallista mökkikesää!