Nuohoamiseen liittyy vahvaa mystiikkaa ja monia uskomuksia. Harva kuitenkaan tietää, mitä nuohouksessa tehdään ja miksi se on tärkeä osa asumisturvallisuutta.

Tässä tekstissä kerromme siis siitä, miten nuohous etenee ja miksi se on tärkeää.

Nuohouksen historiaa

Nuohousta on tehty läpi historian, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalon vaaraa asumuksissa. Kaupungistumisen myötä nuohous tuli pakolliseksi ja säännellyksi toimenpiteeksi ja nuohoojien ammattikunta muodostui arvostetuksi osaksi yhteiskuntaa.

Tiheään rakennetut talot, joiden keskeiset rakennusmateriaalit olivat palavia, aiheuttivat suurpalon vaaran. Nuohouksen toteutuminen jokaisessa asumuksessa oli kaikkien etu, sillä naapurista levinnyt tuli ei katsonut omaan piippuun.

Miksi nuohous on tärkeää?

Nykyisin paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristönsuojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi.

Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista, joka vähentää päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta. Nuohotussa tulisijassa polttoaine palaa paremmin ja puhtaammin.

Mitä nuohooja tekee?

Nuohoojien pääasiallisia työtehtäviä ovat tulisijojen ja savuhormien tarkastus ja nuohous sekä huolto. Nuohoojat tarkkailevat lisäksi henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja kiinteistöissä.

Nuohoojien työtehtäviä ovat myös lämmityskattiloiden puhdistukset, lämmityskattiloiden hyötysuhdemittaukset, savuhormien tiiviyskokeet ja hormikuvaukset, savuhormien korjaukset ja sisäpiippujen asennukset. Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastukset, mittaukset, säädöt, huollot, puhdistukset, suodattimien vaihdot ja videokuvaukset sekä asiantuntijapalvelut, neuvonta ja opastus lämmitykseen ja ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa.

Nuohoojan asiantuntemus perustuu hyvään ammattitaitoon, kokemukseen ja koulutukseen, jota täydennetään osallistumalla säännöllisesti alan jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Nuohooja huolehtii paloturvallisuudesta tarkastamalla ja puhdistamalla tulisijat ja savuhormit. Nuohouksen yhteydessä nuohooja tarkastaa tulisijoihin ja hormeihin liittyvät suojaetäisyydet sekä tikkaiden ja nuohoustelineiden kunnon. Hän ilmoittaa havaitsemistaan vioista ja puutteista kiinteistön omistajalle tai haltijalle sekä opastaa ja neuvoo tulisijan käyttäjiä. Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai puutteita, joista voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti myös pelastuslaitokselle. Pelastuslaitokselle on ilmoitettava myös, mikäli nuohooja toteaa tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa, ettei nuohoustyötä voida suorittaa turvallisesti.

Näin nuohous etenee

1. Nuohoustyössä savuhormit, tulisijat ja savukanavat harjataan. Nokipalon vaaran mahdollisesti aiheuttava noki irroitetaan ja poistetaan.

2. Harjattu tuhka ja noki poistetaan hormin pohjalta, tulisijoista ja tuhkatilasta ja sijoitetaan paloturvalliseen, metalliseen, kannelliseen ja jalalliseen säilytysastiaan, joka on sijoitettu ympäristön kannalta paloturvalliseen säilytyspaikkaan. Muista huomioida itsekin, että tuhka voi olla kuumaa hyvinkin pitkään ja säilyä lämpimänä jopa useita päiviä! Sitä ei siis kannata siivota suoraan tulisijasta esimerkiksi roskakatoksen sekajätteeseen.

3. Tulisijojen ja savuhormien kunto ja toimivuus sekä tulisijoihin ja savuhormeihin liitettyjen lisälaitteiden toiminta tarkastetaan. Tulisijaan mahdollisesti kuuluvien peltien toiminta varmistetaan.

4. Työsuorituksen aikana huomioidaan mahdolliset vauriot tulisijoissa ja hormeissa sekä mahdolliset muut viat ja puutteet. Näistä informoidaan kiinteistön omistajaa tai haltijaa. Jos nuohouksen yhteydessä on havaittu tulisijan tai hormin turvallisen käytön estäviä vikoja ja puutteita, joista voi aiheutua tulipalon vaara, ilmoitetaan niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja alueen pelastusviranomaiselle. Tällöin kiinteistön omistajaa tai haltijaa kehoitetaan korjaamaan asia viipymättä.

5. Kiinteistön omistajaa tai haltijaa neuvotaan ja opastetaan tarpeen mukaan tulisijojen oikeaan käyttöön. Kiinteistön omistajalle tai haltijalle on kerrotaan ne seikat, jotka mahdollisesti ovat johtaneet siihen, että savuhormiin on päässyt muodostumaan poikkeuksellisen paljon karstaa ja nokea. Kiinteistön omistajalle tai haltijalle myös kerrotaan, mitä asian korjaamiseksi tulee tehdä.

6. Tulisija savuhormeineen sekä ilmanvaihto palautetaan siihen käyttövalmiuteen, jossa se oli nuohousta aloitettaessa, olivatpa pellit olleet sitten auki tai kiinni.

7. Kun kaikki työt on tehty huolellisesti, ja tikkaat, tulisijat ja savuhormit ovat puhdistetuilta ja tarkastetuilta osin käyttökunnossa ja turvallisia, siistitään työskentely-ympäristö huolellisesti työn jäljistä.